لیست آیتم ها

لیست استایل 2

[slzexploore_core_item_list_sc list_item_one=”%5B%7B%22info_main%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D9%87%D8%AA%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%205%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D9%84%22%7D%5D”]

لیست استایل 1

[slzexploore_core_item_list_sc style_icon=”2″ list_item_one=”%5B%7B%22info_main%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D9%87%D8%AA%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%205%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D9%84%22%7D%5D”]

استایل 3

[slzexploore_core_item_list_sc style_icon=”3″ list_item_two=”%5B%7B%22info_one%22%3A%223750%22%2C%22info_two%22%3A%22%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-people%22%7D%2C%7B%22info_one%22%3A%227740%22%2C%22info_two%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%81%D8%B1%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-suitcase%22%7D%2C%7B%22info_one%22%3A%22850%22%2C%22info_two%22%3A%22%D9%87%D8%AA%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-two%22%7D%2C%7B%22info_one%22%3A%22140%22%2C%22info_two%22%3A%22%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-transport%22%7D%2C%7B%22info_one%22%3A%228960%22%2C%22info_two%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-drink%22%7D%5D”]

لیست استایل 4

[slzexploore_core_item_list_sc style_icon=”4″ list_item_three=”%5B%7B%22info_main%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-people-3%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D9%BE%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-cup%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-food-2%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%DA%86%D9%87%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-people-5%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-man%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-technology%22%7D%5D”]

لیست استایل 5

[slzexploore_core_item_list_sc style_icon=”5″ list_item_four=”%5B%7B%22info_main%22%3A%22%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-eye%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D9%87%D9%85%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-food-1%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D8%BA%D8%B0%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-food-2%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-food-3%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-food%22%7D%5D”]

لیست استایل 6

[slzexploore_core_item_list_sc style_icon=”6″ item_color=”#595d63″ item_color_hv=”#ffdd00″ color_title=”#595d63″ color_hover_title=”#ffdd00″ list_item_six=”%5B%7B%22info_main%22%3A%22%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-fruit%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%225%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-people-1%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-fruit%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-eye%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%206%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-front%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-direction%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-connection%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-transport-1%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-transport-1%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-food%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-interface%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%22%2C%22icon_ex%22%3A%22flaticon-buildings%22%7D%5D”]

جعبه ایکون 1

[slzexploore_core_icon_box_sc icon_ex=”flaticon-food-3″ title=”لورم ایپسوم” description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.”]
[slzexploore_core_icon_box_sc icon_ex=”flaticon-cup” title=”لورم ایپسوم” description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.”]
[slzexploore_core_icon_box_sc icon_ex=”flaticon-two” title=”لورم ایپسوم” description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.”]

جعبه ایکون 3

جعبه ایکون 2

[slzexploore_core_icon_box_sc style_icon=”3″ icon_ex=”flaticon-transport-1″ title=”لورم ایپسوم”]
[slzexploore_core_icon_box_sc style_icon=”3″ icon_ex=”flaticon-people” title=”لورم ایپسوم”]
[slzexploore_core_icon_box_sc style_icon=”2″ icon_ex=”flaticon-food-3″ title=”لورم ایپسوم”]
[slzexploore_core_icon_box_sc style_icon=”2″ icon_ex=”flaticon-food” title=”لورم ایپسوم”]

جعبه ایکون 5

جعبه ایکون 4

[slzexploore_core_icon_box_sc style_icon=”5″ icon_ex=”flaticon-three” title=”لورم ایپسوم”]
[slzexploore_core_icon_box_sc style_icon=”4″ icon_ex=”flaticon-connection” title=”لورم ایپسوم”]